haipaa Dominik Pokornowski

agile project management | digital communication

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro­stu uła­twiają zespo­łom pracę. Fun­da­menty zwin­nego zarzą­dza­nia pro­jektem pole­gają w bar­dzo dużym uprosz­cze­niu na dwóch rze­czach. Po pierw­sze na ope­ro­wa­niu  krót­kimi, okre­ślo­nymi cyklami zadań (poję­cia takie jak: sprint, time­box, ite­ra­cja). Po dru­gie, reali­za­cja pro­jektu polega […]

Nowy Twitter, czyli 280 znaków robi różnicę.

Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną gębę, którą mikro­blog ma przy­szytą w Pol­sce czy USA, Twit­ter wyróż­nia się wśród social media moż­li­wo­ścią nie­fil­tro­wa­nia tre­ści. Jeśli wyłą­czy­cie w usta­wie­niach algo­rytm (opcja time­line), dosta­nie­cie na swo­jej ścia­nie wszyst­kie wpisy od każdego ob­ser­wo­wa­nego użyt­kow­nika. Żad­nego fil­tro­wa­nia, automatycznego wybie­ra­nia wpisów. Twit­ter nie cie­szy się wielką […]

Technologie goniące animację kultury #longread

Nowe technologie nierozłącznie związane są z internetem. Dynamiczny rozwój kolejnych narzędzi informatycznych przynosi nam nowe przestrzenie komunikacji i ekspresji. Ale czy wszystkie trendy mogą być wykorzystane w animacji kultury?   Trendy, które zmieniają wszystko W ciągu najbliższych miesięcy kluczowe będą trendy technologiczne, za którymi stoją dane statystyczne i dynamiczny rozwój infrastruktury IT. W sieci funkcjonuje ponad 3 mld ludzi, z czego 2 mld korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych. Większość z nich jest stale obecna w internecie, to wyraźnie widać w przestrzeni publicznej. Dzięki sieci ludzie uzyskają dostęp do oceanu informacji, ogromu rozrywki, obszernej wiedzy, edukacji i niezmierzonych zasobów kulturowych. […]

Z hashtagiem? O słowach kluczowych z krzyżykiem w komunikacji online

Można powiedzieć, że hashtagi to słowa kluczowe opisujące treści w social media. Być może niektórzy z Was pamiętają czasy ircowania, gdzie słowa określające kanały komunikacji poprzedzone były właśnie znakiem #. Później pojawiły się, kiedy w okolicach 2000 roku blogi na dobre zaczęły być coraz popularniejsze. Ktoś postanowił wyjąć html’owe meta tagi z kodu strony i przedstawić je w chmurze tagów. Dzięki temu czytelnicy blogów mogli nawigować po interesujących ich tematach. Dynamiczna wizualizacja hashtagów – taka, jak na moim blogu właśnie – pokazuje jakich treści jest najwięcej. Kolejny krok to wprowadzenie hashtagów do Twittera w 2007 roku. Wtedy zaczęło się na dobre. […]

Jakich narzędzi używać w zarządzaniu komunikacją w social media?

Trudno nie zgodzić się z tezą, że działania marketingowe w mediach społecznościowych wymagają odpowiedniego zarządzania. To przekłada się na ich skuteczność. Zapraszam do przeglądu kilku wybranych narzędzi i platform pozwalających koordynować i analizować działania w social media, a także zarządzać PR-em w szerszym ujęciu.

4 rewelacyjne aplikacje do współpracy i tworzenia treści

Drft.it  Redagujecie teksty, tworzycie treści? Pewnie najczęściej wpisy do mediów społecznościowych lub krótkie newsy. Jeśli Was też odstrasza toporność dużych edytorów tekstów, to Drft.it jest dla właśnie dla Was! To minimalistyczny webowy edytor tekstu z podstawowymi stylami. Powstał w konwencji focus writing. Kto nie wiem z czym to się je, gorąco polecam! PS Wszystkim windows’om natomiat mogę doradzić program Writemonkey.   Line.do Chcecie wzbogacić treści elegancką linią czasu? Potrzebujecie zrobić timeline dla swojego projektu? A może w fajny sposób opowiedzieć historię? Line.do to rewelacyjne i intuicyjne narzędzie to prezentowania treści na zasadzie linii czasu. Program powstał w tureckim inkubatorze Startupkitchen. […]

Jak przeprowadzić kampanię informacyjną w social media /manual

W ciągu ostatnich 5 lat social media stały się naturalną przestrzenią dla komunikacji internetowej organizacji. Aktualnie, planując wydarzenia lub projekty nie możesz nie komunikować ich w mediach społecznościowych. Najczęściej kampania informacyjna w Internecie funkcjonuje jako działania PRowe. Wizerunek w sieci jest najważniejszy, zwłaszcza w social media. Komunikacja internetowa wymaga strategii. Kiedy stajesz przed zadaniem zaprojektowania i przeprowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, musisz podejść do tego strategicznie. Zauważ, że struktura prawie każdej kampanii w sieci przypomina projekt, którym można sprawnie zarządzać (projekt – unikalny zestaw zadań w określonym czasie i z konkretnym celem). Tak rozumiana kampania ma swoje etapy. Faza 1 […]

Zimowy zestaw 3 elementarnych narzędzi: must-check & must-use

lucidchart.com Świetny kreator diagramów i schematów, które integruje się z Google Docs.   esponce.com Chyba najlepszy i najsympatyczniejszy generator QR kodów, z opcjami tworzenia różnych wielkości. Dodatkowo export do różnych formatów, włącznie z ‚krzywymi’ eps – nagającymi się do użycia przy kreacji identyfikacji graficznej…         compfight.com Wyszukiwarka grafik z przepotężnych zasobów serwisu Flickr.

Letni zestaw aplikacji typu: must-check & must-use

Wreszcie rewelacyjny online’owy edytor mockup’ów, czyli projektowanie weblayoutów: easel.io Do tego bardzo sympatyczny kreator infografik: infogr.am A tu kreator modnych, wizualnych CV tworzonych na podstawie danych z profilu goldenline lub linkedin: rezumey.pl Kosmiczne narzędzie do tworzenia internetowych algorytmów do dystrybucji informacji i aktywności: if this then that… Rewelacyjny kreator aktywności social media: ifttt.com Natomiast na koniec klasyk, jeśli prezentacje to tylko na prezi.com