Dominik Pokornowski

Zarządzam projektami IT i komunikacją online. Posiadam 17 lat doświadczenia w Public Relations. Od 10 lat szkolę i doradzam w komunikacji cyfrowej (Agile, Kanban, GTD, PR, social media, strategia komunikacji). Jestem entuzjastą otwartego oprogramowania i sztucznej inteligencji. Aktualnie współpracuję i zarządzam projektami agile web&app development, IT; koordynuję projekty digital PR i tworzę i wdrażam strategie PR. Ukończyłem filozofię (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Uzyskałem certyfikacje z zarządzania projektami AgilePM® Agile Project Management, Agile Software Development EDX, Information Security System ISO 27001:2013, Business Continuity Management System ISO 22301:2014
Do zobaczenia, Do usłyszenia.

oferta

zarządzanie projektami

Koordynuję projekty w IT, PR-e i marketingu oraz przemysłach kreatywnych. Dzięki doświadczeniu w Public Relations wiem, jak dobrze zbudować komunikację w zespole, aby projekt zyskał dobry wizerunek wewnątrz organizacji.

Znam i stosuję metodologie: Scrum, Agile, PMbook. Stosuję Kanban, GTD, wykresy Gantta.

Znam środowiska: Atlassian Jira, Trello, Microsoft Visual Studio Team Service. Biegle korzystam z Linuxa (Debian, Ubuntu).

szkolenia i warsztaty

Od 10 lat szkolę i prowadzę warsztaty z komunikacji internetowej, Public Relations i zarządzania projektami. Mam na koncie ponad 1500 godzin szkoleń.

Uczę pracowników organizacji pozarządowych, instytucji kultury, urzędników i pracowników MŚP.

strategia i porady

Tworzę strategie komunikacji. Buduję koncepcje wizerunkowe. Doradzam, jak prowadzić komunikację kryzysową.

Przeprowadzam audyty komunikacji i wizerunku organizacji, instytucji i firm. Podpowiadam, co można odczytać ze statystyk internetowych. Doradzam, jak zbudować serwis www, co i jak robić w mediach społecznościowych.

fakty

0
przepracowane godziny szkoleniowe
0
zbudowane www
0
lat doświadczenia
0
klienci & partnerzy

Poczytaj i sprawdź prezentacje

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro­stu uła­twiają zespo­łom pracę. Fun­da­menty zwin­nego zarzą­dza­nia pro­jektem pole­gają w bar­dzo dużym uprosz­cze­niu na dwóch rze­czach. Po pierw­sze na ope­ro­wa­niu  krót­kimi, okre­ślo­nymi cyklami zadań (poję­cia takie jak: sprint, time­box, ite­ra­cja). Po dru­gie, reali­za­cja pro­jektu polega […]

Nowy Twitter, czyli 280 znaków robi różnicę.

Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną gębę, którą mikro­blog ma przy­szytą w Pol­sce czy USA, Twit­ter wyróż­nia się wśród social media moż­li­wo­ścią nie­fil­tro­wa­nia tre­ści. Jeśli wyłą­czy­cie w usta­wie­niach algo­rytm (opcja time­line), dosta­nie­cie na swo­jej ścia­nie wszyst­kie wpisy od każdego ob­ser­wo­wa­nego użyt­kow­nika. Żad­nego fil­tro­wa­nia, automatycznego wybie­ra­nia wpisów. Twit­ter nie cie­szy się wielką […]

Technologie goniące animację kultury #longread

Nowe technologie nierozłącznie związane są z internetem. Dynamiczny rozwój kolejnych narzędzi informatycznych przynosi nam nowe przestrzenie komunikacji i ekspresji. Ale czy wszystkie trendy mogą być wykorzystane w animacji kultury?   Trendy, które zmieniają wszystko W ciągu najbliższych miesięcy kluczowe będą trendy technologiczne, za którymi stoją dane statystyczne i dynamiczny rozwój infrastruktury IT. W sieci funkcjonuje ponad 3 mld ludzi, z czego 2 mld korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych. Większość z nich jest stale obecna w internecie, to wyraźnie widać w przestrzeni publicznej. Dzięki sieci ludzie uzyskają dostęp do oceanu informacji, ogromu rozrywki, obszernej wiedzy, edukacji i niezmierzonych zasobów kulturowych. […]

Zobacz więcej...

socjalki

firma

 

HAIPAA Dominik Pokornowski
ul. gen. Augusta E. Fieldorfa Nila 11
87-100 Toruń
NIP 9562012289
konto 66 1020 5011 0000 9002 0312 4450