haipaa Dominik Pokornowski

agile project management | digital communication

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro­stu uła­twiają zespo­łom pracę. Fun­da­menty zwin­nego zarzą­dza­nia pro­jektem pole­gają w bar­dzo dużym uprosz­cze­niu na dwóch rze­czach. Po pierw­sze na ope­ro­wa­niu  krót­kimi, okre­ślo­nymi cyklami zadań (poję­cia takie jak: sprint, time­box, ite­ra­cja). Po dru­gie, reali­za­cja pro­jektu polega […]

Jakich narzędzi używać w zarządzaniu komunikacją w social media?

Trudno nie zgodzić się z tezą, że działania marketingowe w mediach społecznościowych wymagają odpowiedniego zarządzania. To przekłada się na ich skuteczność. Zapraszam do przeglądu kilku wybranych narzędzi i platform pozwalających koordynować i analizować działania w social media, a także zarządzać PR-em w szerszym ujęciu.

4 rewelacyjne aplikacje do współpracy i tworzenia treści

Drft.it  Redagujecie teksty, tworzycie treści? Pewnie najczęściej wpisy do mediów społecznościowych lub krótkie newsy. Jeśli Was też odstrasza toporność dużych edytorów tekstów, to Drft.it jest dla właśnie dla Was! To minimalistyczny webowy edytor tekstu z podstawowymi stylami. Powstał w konwencji focus writing. Kto nie wiem z czym to się je, gorąco polecam! PS Wszystkim windows’om natomiat mogę doradzić program Writemonkey.   Line.do Chcecie wzbogacić treści elegancką linią czasu? Potrzebujecie zrobić timeline dla swojego projektu? A może w fajny sposób opowiedzieć historię? Line.do to rewelacyjne i intuicyjne narzędzie to prezentowania treści na zasadzie linii czasu. Program powstał w tureckim inkubatorze Startupkitchen. […]

Trackie – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM / update

Trackie … to bardzo praktyczna aplikacja typu bugtracker, stworzona przez Holendra – Jorisa Wittemana. Aplikacja jest bajecznie prosta, minimalistyczna i właśnie na tym polega jej siła. Trackie spełni swoją rolę głównie przy niewielkich projektach programistycznych i webdeveloperskich, w kilku lub kilkunastoosobowych zespołach. W nadrzędnym poziomie aplikacji mamy możliwość zarządzania pakietem projektów oraz zarządzaniem grupą użytkowników. Jedną z najfajniejszych opcji Trackie jest możliwość zapraszania użytkowników (przez email) do systemu, a dokładniej do konkretnego projektu. Mamy do dyspozycji dwie role: developer oraz client. I tu pierwsza słabość. Szkoda, że nie ma możliwości określania uprawnień zapraszanych użytkowników. Adresaci otrzymują emaila z linkiem aktywującym, […]

Biznesq – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM

Ponad rok temu serwis startował z ofertą komercyjną płatnych abonamentów. Ale już od kilku miesięcy Biznesq jest całkowicie za darmo wraz z chmurkowym kontem na dane wielkości 1Gb. Biznesq mogę polecić wszystkim, którzy poszukują prostego narzędzia do zarządzania zestawem zadań w ramach małych, nierozbudowanych projektów. Zasadniczo aplikacja zbudowana jest wokół podstawowego modułu, tj. projektów – w których definiujemy termin realizacji, dodajemy zespół, określamy klienta i tworzymy listy zadań. Poszczególne zadania możemy przypisywać do uczestników projektu czy też w ogóle współpracowników zaproszonych do aplikacji. Co ważne, zadania są wysyłane na pulpit użytkownika, gdzie są grupowane w foldery zadań; np. na dziś, […]

Freedcamp – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM

Kolejna webowa aplikacja do zarządzania projektem / organizacją. Dziś przedstawiam Freedcamp! System wykorzystywałem przez jakiś czas, w małym 6-osobym zespole do koordynacji bieżących zadań. Od razu przyznam, że Fredek przegrał z Trolem. Na Freedcamp należy patrzeć głównie jak na rozbudowaną, społecznościową listę zadań. To jest główny core aplikacji. W ramach standardowego konta mamy również do dyspozycji moduł kamieni milowych, system komentarzy, kalendarz zbierający deadline’y, fakturowanie, małe repozytorium plików i użyteczny licznik czasu (ustawiamy licznik czasu na wykonanie zadania). Freedcamp posiada płatne możliwości rozbudowy; zwiększenie pojemności chmurki naszego konta oraz wykupienie płatnych modułów: CRM, bug tracker czy wiki. Najważniejsze zalety to […]

COLLABTIVE – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM

Niemiecki Collabtive jest właściwie bazowym rozwiązaniem w stylu przedstawionego niedawno Activecollab, a według autorów może być alternatywą dla boskiego Basecamp. Różnice oczywiście są; przede wszystkim Collabtive jest rozwiązaniem typu open source, gdzie płatne są wybrane dodatki, instalacja, brandowanie czy nawet hosting. Projekt działa od 2007 roku, trzeba przyznać, że stopniowy rozwój przebiega spokojnie, ale dla tego rodzaju programu wystarczająco sprawnie. Aplikacja spełnia oczekiwania małej organizacji przy prowadzeniu kilku projektów: sądzę, że głównie miękkich, chociaż Collabtive da radę stosować również do niedużych projektów IT. Co zatem dostajemy po instalacji? Sympatycznie działającą aplikację napisaną w php i javascript, z elementami ajax’a, baza […]

Subiektywny przewodnik po internetowych aplikacjach do organizacji i zarządzania projektami – GANTTER

Projekty, projekty, eee projekty…? Zarządzanie projektami na różnych gruntach wymaga czasem odpowiedniego rozplanowania. Nieodzowne staje się zastosowanie klasycznych w metodologii PM harmonogramów Gantta. Rozbudowane aplikacje posiadają moduły do tworzenia wykresami Gantta. Inne całą swoją filozofię opierają właśnie na wykresach Gantta – MS Project. Ale co jeśli istnieje potrzeba zbudowania pojedynczego wykresu, bez wchodzenia w rozbudowane PM’ome kombajny? Pracowałem i dokładnie poznałem dwa rozwiązania: Gantt Project oraz Gantter. Pierwsza propozycja to stacjonarny program open source do instalacji na systemach: Linux, Mac OS i Windows. W dobie technologii chmurkowych polecam jednak Ganttera! Jak to działa? Bardzo prosto! Jeszcze do niedawana na Ganttera […]

Subiektywny przewodnik po internetowych aplikacjach do organizacji i zarządzania projektami – activecollab

Startujemy z subiektywnym PM-przewodnikiem, otwieram serię przeglądu aplikacji internetowych wspierających zarządzanie projektami oraz organizujących pracę i współpracę. Od 2008 roku obserwuję, testuję i oglądam nowotworzone rozwiązania. Jedną z najstarszych aplikacji, które odnalazłem w sieci w 2007 roku, poprzez Sourceforge.net był Activecollab! Wczesna, otwarta wersja 0.7 była wtedy prosty menadżerem projektów z zespołem projektowym, listami zadań, repozytorium plików, a nawet systemem kamieni milowych. Aplikacja instalowana była na własnym serwerze i doskonale sprawdziła się jako prosty system do zarządzania w tworzonej instytucji kultury. Serbscy autorzy aplikacji – A51, dość szybko opracowali wersja 1.0, a następnie 2.0. Wprowadzili również płatną licencję. Nie sposób […]